Pri objednávaní produktov a služieb z internetového portálu www.flos.sk, Vás žiadame, aby ste svoju objednávku uskutočnili až po úplnom prečítaní obchodných podmienok. Uskutočnením objednávky objednávateľ uznáva a prijíma nasledujúce obchodné podmienky.

I.VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky poskytnuté
  veľkoobchodníkom (Ďalej nazývaný Predajca) a zmluvy uzavretej medzi predajcom a zákazníkom, (ďalej nazývaný kupujúci "). Ak nie je písomne dohodnuté inak, je uplatnenie podmienok kupujúceho vyslovene vylúčené.
 2. Ustanovenia odlišné od týchto Všeobecných obchodných podmienok musia strany výslovne dohodnúť písomne. Takéto ustanovenia majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. PONUKY / ZMLUVA

 1. Ponuky sú nezáväzné, ibaže sú obmedzené lehotou. Ak je ponuka nezáväznou ponukou a kupujúci ju prijme, potom aj vtedy má predajca právo túto ponuku odvolať počas dvoch pracovných dní po jej prijatí.
 2. Všetky podrobnosti týkajúce sa ponúkaného výrobku, ktoré predávajúci zverejní, a to
  nielen vrátane obrázkov, špecifikácií výrobku a podobných oznámení, na webovej stránke predávajúceho alebo kdekoľvek inde, sú len orientačného charakteru. Zo strany predávajúceho z nich neplynú žiadne záväzky a kupujúci z nich nemôže vyvodzovať žiadne práva,
  ibaže predávajúci zreteľne písomne stanovuje, že dané výrobky zodpovedajú uverejneným podrobnostiam.
 3. Zmluva vzniká vo chvíli výslovne vyjadreného prijatia zákazky predajcom spôsobom, ktorý je v tomto odvetví bežný.
 4. Ponuky sú jednorazové a neplatia pre doobjednania.

III. CENY

 1. Cenami sa rozumejú ceny pri odbere od predajcu.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak v cene sú zahrnuté: daň z pridanej hodnoty (DPH) [BTW], dovozné clo, iné dane a poplatky, náklady na kontrolu kvality a / alebo rastlinolekárskej vyšetrenie, náklady na nakládku a vykládku, obaly, prevoz, poistenie a ostatné náklady. Všetky faktory zvyšujúce režijnú cenu, ktoré sú pôvodne platené predávajúcim a / alebo ktoré by mal predajca na základe legislatívy účtovať kupujúcemu, predajca naúčtuje. Dopravné poistenie bude uzavreté len na osobitnú žiadosť a na náklady kupujúceho.
 3. Ceny sú udané v eurách, pokiaľ nie je na faktúre uvedená iná mena.

IV. DODANIE A DODACIE LEHOTY

 1. Predajcom udané dodacie lehoty sú orientačné a nedávajú kupujúcemu pri
  ich prekročení žiadne právo na zrušenie zmluvy a / alebo náhrade škody, ibaže sa strany písomne dohodli inak.
 2. Ak predajca nebude môcť (čiastočne) svoju povinnosť splniť, potom o tom kupujúceho čo najrýchlejšie upovedomí. Ak nemôže dodať celé objednané množstvo, potom je oprávnený vykonať čiastočné dodanie alebo nedodať a / alebo po dohode s kupujúcim dodať iné výrobky, ktoré sú rovnocenné alebo rovnakého druhu.
 3. Ak nie je písomne dohodnuté inak, je miestom plnenia objednávky, predmetu
  Zmluvy, predajcovo miesto uskladnenia alebo priestory na spracovanie či iné miesto určené predajcom. Riziko prechádza na kupujúceho v čase dodávky alebo, ak má
  byť uskutočnená preprava v momente keď sú výrobky odovzdané dopravcovi alebo opúšťajú miesto dodania za účelom dopravy, bez ohľadu na to, či sa preprava uskutočňuje od miesta dodania alebo či prepravné náklady hradí kupujúci alebo predávajúci. .
 4. Bezplatná dodávka sa uskutočňuje len, ak hodnota objednávky presahuje výšku 100€.
 5. Predajca si vyhradzuje právo zákazky neuskutočniť, ak kupujúci predchádzajúcu objednávku nezaplatil v dohodnutej platobnej lehote, nesplnil svoje povinnosti voči predajcovi alebo podľa mienky predajcu hrozia iné zlyhania.
 6. Ak kupujúci objednané výrobky neodobral v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, riziko prípadného zníženia kvality nesie kupujúci. Objednané výrobky sú mu k dispozícii a sú uskladnené na jeho účet a riziko.
 7. Ak však po uplynutí primeranej doby uskladnenia, ktorú možno vzhľadom na typ výrobku považovať za primeranú, kupujúci žiadny odber neuskutoční a na základe toho hrozí riziko (ďalšie) straty kvality a / alebo skazenia výrobkov, ktoré podľa predajcu vyžaduje, aby sa čo možno najviac predišlo škode, potom je predajca dotknuté výrobky oprávnený voľne predať tretej strane. Neodobratie výrobkov nezbavuje kupujúceho povinnosti uhradiť plnú kúpnu cenu.
 8. Predajca nenesie zodpovednosť za škodu v dôsledku neuskutočnenej dodávky.

V. VYŠŠIA MOC

 1. Predajca môže v prípade vyššej moci od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť či dodávku pozastaviť po dobu trvania vyššej moci.
 2. Pod vyššou mocou sa najmä, ale nie výlučne, rozumejú okolnosti, ako sú vnútroštátne nepokoje, vojna, štrajk, prírodné katastrofy, epidémie, terorizmus, poveternostné vplyvy, dopravné podmienky ako napr. zátarasy na ceste, cestné práce alebo dopravné zápchy, požiare, štátne opatrenia alebo podobné udalosti, a to aj keď sa to týka iba tretej strany zapojenej do vykonávania tejto dohody, ako je dodávateľ predajca alebo dopravca.

VI. BALENIE

 1. Balenie sa vykonáva vo veľkoobchode kvetín a rastlín obvyklým spôsobom a je vykonané predajcom podľa obchodných zvyklostí, ibaže sa strany písomne dohodli inak.
 2. Jednorazový obal možno naúčtovať a neprijíma sa späť.
 3. Pokiaľ budú výrobky dodané vo opakovane použiteľných obaloch (lepenkové škatule) a / alebo na trvanlivom tranzitnom balení (stohovacie vozíky kontajnery a pod.) musí kupujúci behom týždňa po dodaní identický obalový materiál vrátiť predajcovi s rovnakou registráciu (ako je čip alebo štítok) aj v prípade, že je za neho naúčtovaná úhrada za použitie, ak nie je písomne dohodnuté inak.
 4. Ak nie je spätná zásielka vykonaná včas alebo ak nebol trvanlivý baliaci a / alebo prepravný materiál zapožičaný kupujúcemu na dlhšiu dobu na použitie, odmietnutý v vhodnom termíne stanovenom predajcom potom si predajca vyhradzuje právo a) ich náklady kupujúcemu naúčtovať, a tiež b) po ňom prípadne požadovať úhradu s týmto spojenej škody spôsobenej predajcovi, ako napríklad ďalší prenájom.
 5. Ak pôvodne predajca zaplatí náklady za spiatočnú prepravu, potom sa tieto náklady naúčtujú kupujúcemu zvlášť, ak nie je písomne dohodnuté inak, a ak sa účtuje záloha, potom sa vyúčtuje po spätnom privezení príslušného materiálu v riadnom stave.
 6. V prípade poškodenia alebo straty obalových materiálov na viac použití a / alebo trvalých obalových materiálov je kupujúci povinný uhradiť predajcovi ich opravu alebo výmenu, ako aj akúkoľvek ďalšiu s týmto spojenú škodu ako aj ďalší prenájom.

VII. REKLAMÁCIE

 1. Reklamácie, týkajúce sa viditeľných závad vrátane počtu, rozmeru alebo hmotnosti musia byť nahlásené predajcovi okamžite po zistení či v každom prípade do 24 hodín po obdržaní tovaru formou emailu, mms alebo telefonicky. Reklamovaný tovar sa vracia predávajúcemu. Zjavné vady musia byť navyše ihneď po dodaní výrobkov zaznamenané na prepravných dokumentoch.
 2. Sťažnosti, týkajúce sa skrytých vád na dodaných výrobkoch, musia byť nahlásené predajcovi okamžite po ich zistení, a ak toto nahlásenie nie je vykonané písomne, potom musí byť počas 24 hodín po tomto nahlásení písomne potvrdené.
 3. Reklamácia musí obsahovať aspoň:
  1. podrobný a presný popis vady, doložené dôkazovým materiálom ako fotografie alebo znalecký posudok;
  2. dôkaz, že dodané a kupujúcim reklamované výrobky pochádzajú z dodávky predajcu.
 4. Predajca musí mať vždy možnosť (nechať) uskutočniť vyšetrovanie oprávnenosti príslušných reklamácií na mieste a / alebo odobrať dodaný tovar späť, ak predajca písomne neuviedol, že od prešetrenia na mieste ustupuje. Reklamované výrobky musia byť uchované k dispozícii v pôvodnom balení.
 5. Uplatnenie reklamácie len na časť dodávky nemá žiadny vplyv na odmietnutie celej dodávky.
 6. Po uplynutí lehôt uvedených v bode 1 a 2 tohto odseku sa má za to, že kupujúci dodaný tovar, príp. faktúru schválil. Potom už predajca žiadne reklamácie neprijíma.
 7. Ak reklamácia podaná kupujúcim nie je odôvodnená, je kupujúci povinný predajcovi uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s jej prešetrením.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ

 1. Predajca nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorú utrpel kupujúci, s výnimkou prípadu, keď kupujúci dokáže, že škoda bola spôsobená predajcom úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.
 2. Nesplnením prípadných fytosanitárnych a / alebo iných požiadaviek týkajúcich sa predmetných výrobkov platných v krajine dovozu nevznikajú kupujúcemu žiadne nároky (ako napr. na náhradu škody alebo na odstúpenie od zmluvy), s výnimkou, keď kupujúci pred uzatváraním zmluvy písomne predajcu vyrozumel o takýchto požiadavkách.
 3. Predajca nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za prevádzkovú škodu, škodu vzniknutú oneskorením, za stratu zisku alebo inú následnú škodu kupujúceho. Ak je aj napriek tomu predajca povinný škodu uhradiť, potom je zodpovednosť predajcu výhradne obmedzená na fakturačnú čiastku za chybné výrobky bez DPH.
 4. Ak nie je uvedené inak, sú dodávané výrobky určené výhradne na dekoračným účely a nie sú vhodné na konzumáciu. Predajca poukazuje na to, že výrobky môžu mať škodlivé následky pre človeka a / alebo zviera pri nesprávnom použití, konzumácii, kontaktu a / alebo precitlivenosti. Okrem toho môžu niektoré produkty kvapkaním spôsobiť škodu na materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s kvapkou tekutiny. Kupujúci má povinnosť dané upozornenie odovzdať svojim odberateľom a, čo sa týka týchto dôsledkov, zbavuje predajca všetkých nárokov tretích osôb, vrátane konečných spotrebiteľov.

IX. PLATBA

 1. Platba musí byť vykonaná v priestoroch predávajúceho a podľa voľby predávajúceho:
  1. za hotové bezo zrážky; alebo
  2. v lehote určenej predávajúcim alebo, ak nebola stanovená žiadna lehota, do 30 dní od dátumu fakturácie, zálohou alebo prevodom na bankový účet stanovený predávajúcim; alebo
  3. automatickým výberom.
   Prípadné bankové poplatky budú naúčtované kupujúcemu.
 2. Kupujúci nie je oprávnený pozastaviť úhradu kúpnej ceny alebo akúkoľvek dlžnú sumu, znížiť kúpnu cenu bez výhradného predchádzajúceho písomného súhlasu predajcu.
 3. Pri nedodržaní lehoty splatnosti a keď už je kupujúci v omeškaní má predajca právo zmluvu s okamžitou platnosťou ukončiť a to jednoduchým oznámením kupujúcemu (výslovné dojednania o ukončení). Predajca nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s týmto ukončením.
 4. Predajca je v prípade omeškania kupujúceho oprávnený účtovať od prvého dňa splatnosti faktúry až do dňa úplného splatenia úrok z omeškania vo výške 1,5% na mesačnej báze či
  v prípade, že je vyššia, zákonný úrok od dátumu splatnosti faktúry až do okamihu úplného zaplatenia.
 5. Ak musí byť platba uskutočnená zapojením tretej strany, potom sú následné súdne a / alebo mimosúdne náklady - s minimom 15% z dlžnej sumy - okamžite vymáhateľné splatné kupujúcim a na ťarchu kupujúceho.

X. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Všetky dodané výrobky zostávajú vo vlastníctve predajcu, kým kupujúci nesplnil všetky pohľadávky, ktoré predajca voči kupujúcemu má alebo získal v súvislosti s výrobkami, ktoré dodal, vrátane pohľadávok, týkajúcich sa plnení záväzkov kupujúceho.
 2. Kým výrobky neprešli do vlastníctva kupujúceho, nesmie kupujúci dodané výrobky dať do zálohy alebo iným spôsobom poskytovať ako záruku. V prípade, že tretia osoba tieto výrobky
  zabavila alebo ju chce iným spôsobom nechať predať, musí o tom kupujúci predajcu ihneď informovať.
 3. Pri uplatňovaní práv predajcu z výhrady vlastníckeho práva kupujúcich vždy po prvej žiadosti a na vlastné náklady poskytne plnú spoluprácu. Kupujúci zodpovedá za všetky náklady, ktoré niesol predajca v súvislosti s jeho výhradou vlastníckeho práva a s tým súvisiacimi činnosťami, rovnako ako za všetku priamu a nepriamu škodu utrpenú predajcom.
 4. V súvislosti s výrobkami, ktoré sú určené na vývoz, od chvíle uvedenia produktov do krajiny určenia, sa na výhradu vlastníckeho práva vzťahujú tu platné predpisy pre kúpu s výhradou vlastníctva. Okrem ustanovení v bodoch 1 až 3 potom platí, ak to príslušné právo umožňuje:
  1. V prípade nedodržania záväzku kupujúcim má predajca právo dodané výrobky aj zároveň s nimi dodané obalové a transportné materiály ihneď zabaviť a disponovať nimi podľa vlastného uváženia. Ak to právne predpisy stanovujú, zahŕňa to aj ukončenie dotknutej zmluvy.
  2. Kupujúci má právo predávať výrobky pri bežnej prevádzke svojho podniku. Už teraz sa na každý prípad do budúcna prevádzajú všetky pohľadávky, ktoré voči tretej osobe predajom získa. Predajca prijíma tento prevod a vyhradzuje si právo pohľadávku sám inkasovať, akonáhle kupujúci riadne nesplní svoju platobnú povinnosť a, nakoľko to bude potrebné, nachádza sa v omeškaní.
  3. Kupujúci má právo spracovávať výrobky pri bežnej prevádzke svojho podniku, či už spolu s výrobkami, ktoré nie sú pôvodom od predajcu, alebo bez nich. V pomeru, v ktorom výrobky predajcu tvoria časť vzniknutej veci, získava predajca (Spolu) vlastníctvo na tejto novej veci, ktorú kupujúci už teraz na každý prípad do budúcna prevádza na predajcu a ktoré predajca prijíma.
  4. Ak právne predpisy stanovujú, že predajca musí na žiadosť postúpiť časť dohodnutej istiny v prípadoch, keď tieto istiny prevyšujú hodnotu ešte nezaplatených pohľadávok o určité percento, potom tak predajca na výslovnú žiadosť kupujúceho urobí, čo sa prejaví v účtovníctve predajcu.

XI. Ochrana osobných údajov

V spoločnosti FLOS SLOVAKIA, s.r.o. si vážime vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke - GDPR. Všetky poskytnuté informácie sú chránené proti vniknutiu tretej strany.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba /zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období. Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:

 • Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.
 • Váš kontakt a osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.
 • Vaše kontaktné a osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane, ak s tým súhlasíte.
 • Nebudeme vám posielať e-maile, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.
 • Kedykoľvek sa môžete ľahko a rýchlo odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.
 • Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našej databázy

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016 , a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii , alebo prihlásením na odber newslettera alebo produktových noviniek.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť FLOS SLOVAKIA, s.r.o. používa vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú komunikáciu s vami.

Sloboda voľby

Záleží od vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu.

Ak sa chcete odhlásiť z odoberania newslettera ,alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy , kontaktujte nás na adrese info@flos.sk. Ak sa vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás
kontaktovať na adrese info@flos.sk

Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov)

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

Cookies

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

Bezpečnosť

Spoločnosť FLOS SLOVAKIA, s.r.o. sa starostlivo stará o bezpečnosť vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

Maloleté osoby

Maloleté osoby bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu na našich internetových stránkach nemali poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov
naša spoločnosť , bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku ale prihlásiť sa na odber newslettera. Pre overenie veku maloletých naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

Právo na informácie

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese info@flos.sk

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi – o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas vašej návštevy našich webových stránok.

Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

XII ROZHODNÉ PRÁVO / SPORY

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

 1. Výber tovaru zákazníkom
 2. Vady tovaru ak objednávateľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,.
 3. Za mechanické poškodenie tovaru spôsobené príjemcom
 4. Vady tovaru vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru
 5. Vady tovaru zapríčinené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 6. Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru
 7. Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru neodvrátiteľnými a /alebo nepredvídateľnými udalosťami
 8. Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 9. Vady tovaru vzniknuté neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 10. Vady tovaru spôsobené zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 11. Objednávateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva
 12. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“)
 13. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim
  a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č.
  391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva
  k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.
 14. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim FLOS SLOVAKIA s.r.o. je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk) spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti
 15. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. V tých prípadoch, keď sa tieto podmienky neuplatňujú, sa aplikuje slovenská legislatíva.
 2. Pokiaľ a nakoľko by niektorá časť týchto Všeobecných obchodných podmienok či niektorá ustanovenie zmlúv, ktoré boli uzavreté so zahrnutím týchto Všeobecných obchodných podmienok malo byť neplatné alebo neskôr stratilo na právoplatnosti, nemá to vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Na miesto neplatného ustanovenia má vstúpiť platnosť primeraného ustanovenia, ktoré, ak je to právne možné, sa čo najviac približuje tomu, čo strany uzatvárajúce zmluvu zamýšľali, alebo čo by podľa zmyslu a účelu zmluvy zamýšľali, keby im bola známa neplatnosť ustanovenia.

Jún 2019.